Ghidul Solicitantului 723 – Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear și balneoclimatic, inclusiv îmbunătățirea accesului către resursele și obiectivele turistice (rural) a fost publicat astăzi, 20 martie 2024

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), publică astăzi, 20 martie 2024, Ghidul Solicitantului 723 – Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear și balneoclimatic, inclusiv îmbunătățirea accesului către resursele și obiectivele turistice – RURAL.

Apelul de proiecte este competitiv, cu termen limită de depunere, iar cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada:  13 mai 2024, ora 10:00 – 8 iulie 2024, ora 10:00.

Descarcă – Ghidul Solicitantului 723 – Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear și balneoclimatic, inclusiv îmbunătățirea accesului către resursele și obiectivele turistice – RURAL

 • Valoarea eligibilă nerambursabilă minimă este: 1.500.000,00 Euro.
 • Valoarea eligibilă nerambursabilă maximă este: 10.000.000,00 Euro.

Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest beneficiază de un complex de factori turistici morfologici, climatici, hidrografici și biogeografici cu valoare atractivă deosebită, profilul acestora fiind similar cu cel al zonelor urbane. Problemele cu care se confruntă sectorul turismului, dar și obiectivele de patrimoniu cultural și material din mediul urban se regăsesc în egală măsură și în mediul rural. Mai mult, lipsa de conectivitate constituie o piedică suplimentară, mai pronunțată decât în cazul obiectivelor din mediul urban.

Valorificarea sustenabilă a mediului rural prin turism necesită investiții în resursele care vor permite experiențe autentice, atractive și competitive în raport cu destinațiile rurale cunoscute pe plan european.

Totodată, sunt avute în vedere numeroasele resurse din regiune cu potențial de a deveni noi atracții sau destinații turistice de nișă (precum turism montan, speoturism, turism neconvențional de nișă, turism nautic, turism viniviticol, sporturi de iarnă, turism ecumenic, turism de recreere etc.).

Abordarea integrată privind dezvoltarea zonelor rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest are în vedere dezvoltarea rurală sustenabilă, integrarea sectorială, spațială și teritorială, guvernanța multi-nivel și abordarea partenerială. Astfel, proiectele depuse în cadrul prezentului apel trebuie sa aibă un caracter integrat vizând componentele social/economic/cultural.

În particular, sectorul balnear este considerat unul dintre domeniile cu cel mai ridicat potențial, atât din perspectiva exploatării resurselor, cât și a tendințelor favorizante manifestate la nivel mondial, privind turismul de „wellness”.

Infrastructura publică de turism este în continuare precară. În ciuda investițiilor realizate în perioadele anterioare de programare, nevoile privind modernizarea capacităților de primire și a bazelor de agrement rămân ridicate. Infrastructura edilitară a stațiunilor este într-o stare avansată de degradare: căile de circulație, parcările, spațiile verzi și recreative, fațadele clădirilor.

Acțiunea sprijinită în cadrul prezentului apel de proiecte este Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear și balneoclimatic, inclusiv îmbunătățirea accesului către resursele și obiectivele turistice și se poate realiza prin:

 • crearea, extinderea, modernizarea, dotarea infrastructurii de agrement (precum parcuri tematice/de distracții/de aventură, aquaparcuri etc.);
 • construcția, reabilitarea, modernizarea bazelor de tratament, a centrelor balneare și a bazelor de kinetoterapie cu servicii integrate (servicii de tip sănătate și întreținere, balneo, activități de recreere, activități sportive etc.);
 • construcția, reabilitarea, modernizarea rețelelor de captare și/sau transport a izvoarelor minerale și saline cu potențial terapeutic;
 • reabilitarea instalațiilor de alimentare cu apă minerală de la surse la bazele de tratament;
 • utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție care se regăsesc/sunt propuse pe amplasamentul acestuia;
 • activități complementare necesare asigurării funcționalității intervențiilor realizate.

Se va avea în vedere ca investițiile să nu producă efecte negative asupra zonelor naturale din vecinătate (arii naturale protejate, păduri, pajiști valoroase, zone umede etc). Amenajarea spațiilor verzi în cadrul suprafețelor cu infrastructură de agrement se va face cu specii autohtone. Viitoarele investiții vor fi realizate pe suprafețe de teren cu regim de construire redus (POT redus), astfel încât să fie evitate efectele negative recurente asupra biodiversității în etapa de funcționare a investițiilor. Factorii naturali vor fi valorificați fără a crea presiune asupra biodiversității.

Intervențiile vor avea în vedere interdependența acțiunilor și dezvoltarea ecosistemului în ansamblu, rezultatele și beneficiile pe termen lung, nevoile și provocările zonelor în ansamblul lor, încurajarea spiritului civic, dar și a colaborării între mediul public și cel privat.

Intervențiile propuse a se realiza prin prezentul apel de proiecte intră sub incidența regulilor ajutorului de stat, în conformitate cu schema aplicabilă.

Cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada: 13 mai 2024, ora 10:00 – 8 iulie 2024, ora 10:00.

În următoarea perioadă va fi organizat un eveniment pentru prezentarea Ghidului Solicitantului, iar pe parcursul acestuia elaboratorii Ghidului vor sta la dispoziția celor interesați pentru o sesiune de întrebări și răspunsuri. Dacă doriți să participați la acest eveniment vă invităm să ne transmiteți un e-mail pe adresa regio@nord-vest.ro prin care să vă exprimați interesul pentru participarea la acest eveniment.

Vă invităm să contribuiți activ și să transmiteți observațiile/comentariile/întrebările/solicitările dumneavoastră cu privire la conținutul Ghidului Solicitantului și anexelor acestuia la adresa regio@nord-vest.ro .

Prezentul apel contribuie la îndeplinirea obiectivului de politică 2  „O Europă mai aproape de cetățeni, prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a tuturor tipurilor de teritorii și de inițiative locale”, prioritatea  7 „O regiune atractivă”, obiectiv specific 5.1 „Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane”, acțiunea c) „Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear și balneoclimatic, inclusiv îmbunătățirea accesului către resursele și obiectivele turistice” din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 propune intervenții pentru dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare, inovare și digitalizare, creșterea performanței energetice a fondului existent de clădiri publice și rezidențiale, valorificarea spațiilor degradate de la nivelul orașelor, mobilitatea urbană sustenabilă, investiții  în rețeaua de drumuri județene și în infrastructura educațională, precum și acțiuni de valorificare a potențialului cultural, turistic și balnear.

În cadrul exercițiului financiar 2021-2027, pot obține finanțări autorități și instituții publice, mediul de afaceri, mediul academic și de cercetare și ONG-urile.

Programul Regional Nord-Vest beneficiază de o alocare totală de 1.437.252.471 euro.

 • Prioritatea 1 : O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice  –  valoare totală: 327.904.956 euro
 • Prioritatea 2 : O regiune cu localități smart  –  valoare totală: 60.332.872 euro
 • Prioritatea 3 : O regiune cu localități prietenoase cu mediul  –  valoare totală: 210.666.112 euro
 • Prioritatea 4 : O regiune cu mobilitate urbană multimodală sustenabilă  –  valoare totală: 305.155.751 euro
 • Prioritatea 5 : O regiune accesibilă  –  valoare totală: 184.978.708 euro
 • Prioritatea 6 : O regiune educată  –  valoare totală: 77.386.100 euro
 • Prioritatea 7 : O regiune atractivă  –  valoare totală: 210.363.134 euro
 • Asistență tehnică  –  valoare totală: 60.464.838  euro

Mai multe informații despre Programul Regional Nord-Vest pentru 2021-2027 sunt disponibile aici, iar programul poate fi consultat aici.

Articolul anterior
Ghidul Solicitantului 713 – Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear și balneoclimatic, inclusiv îmbunătățirea accesului către resursele și obiectivele turistice (urban) a fost publicat astăzi, 20 martie 2024
Articolul următor
A fost semnat proiectul “Echipamente pentru creșterea siguranței traficului în județul Cluj – Cod SMIS 303552” între ADR Nord-Vest și Consiliul Județean Cluj
Meniu
Sari la conținut