Ghidul Solicitantului 132.B.1 – Sprijinirea dezvoltării incubatoarelor de afaceri a fost publicat astăzi, 18 decembrie 2023, de către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest)

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), publică astăzi, 18 decembrie 2023, Ghidul Solicitantului 132.B.1 – Sprijinirea dezvoltării incubatoarelor de afaceri.

Apelul de proiecte este competitiv, cu termen limită de depunere, iar cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada:  1  februarie 2024, ora 10:00 – 30 iulie 2024, ora 10:00.

Descarcă – Ghidul Solicitantului 132.B.1 – Sprijinirea dezvoltării incubatoarelor de afaceri.

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE ÎN CADRUL ACESTUI APEL DE PROIECTE

A. Amenajarea terenului necesar dezvoltării incubatoarelor de afaceri.

În cadrul acestei categorii de activități (finanțate prin ajutor de stat regional) vor fi eligibile activitățile  legate de:

 1. amenajarea terenului;
 2. amenajarea terenului pentru protecția mediului;

B. Asigurarea utilităților necesare obiectivului.

În cadrul acestei categorii de activități vor fi eligibile activitățile legate de: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații care se execută pe amplasamentul delimitat, din punct de vedere juridic, ca aparținând obiectivului de investiție, precum și cheltuielile aferente racordării la rețelele de utilități, alte utilități.

C. Construire incubatoare de afaceri

În cadrul acestei categorii de activități vor fi eligibile activitățile legate de: construcții și instalații – activități de construire a incubatoarelor de afaceri.

D. Dotarea incubatoarelor de afaceri

În cadrul acestei categorii de activități vor fi eligibile activitățile legate de achiziționare și dotare cu utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj,  activități de achiziționare a utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum și a celor incluse în instalațiile funcționale, activități de montaj al utilajelor tehnologice și al utilajelor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora: achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)“, subgrupa 2.2. „Aparate și instalații de măsurare, control și reglare“, sau grupa 3 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale“ enumerate în anexa Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare.

Sunt eligibile dotările aferente:

 • spațiilor comune (săli de conferințe, spații pentru organizarea workshopurilor, locații de protocol, hale de producție comune etc),
 • spațiilor închiriate firmelor rezidente – administratorul incubatorului asigură spatii echipate corespunzător, ce vor răspunde unor cerințe punctuale ale rezidenților.

E. Activități cu achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităților pentru care s-a solicitat finanțare, pentru uz propriu.

F. Achiziția de active necorporale: activități legate de achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, achiziționarea semnăturii electronice; cheltuieli cu activități de realizare a instrumentelor de comercializare on-line a serviciilor proprii ale solicitantului.

G. Dezvoltarea și derularea de servicii necesare derulării ciclurilor de incubare/programelor de accelerare și activități legate de oferirea de servicii specifice incubatoarelor. În această categorie, de activități finanțabile prin ajutor de minimis, se vor include activități legate de:

 • organizarea de evenimente (de tip lansare ciclu/program, organizare sesiuni de lucru tematice, demo day[1], întâlniri cu investitorii),
 • training și formare personal propriu al incubatorului, implicat în derularea ciclului de incubare/programului de accelerare/oferirea de servicii rezidenților,
 • activități de promovare și marketing ciclu de incubare/program de accelerare,
 • dezvoltarea/derularea în cadrul ciclului de incubare/ programului de accelerare a unor sesiuni de lucru tematice: consilierea managerială și asigurarea cooperării constante a companiilor rezidente cu mentori și dezvoltarea/planificarea afacerii și formarea/înființarea unei companii; accesul la servicii de formare profesională pentru nevoile actuale și viitoare ale pieței; achiziția de studii de piață; consultanță internaționalizare și sprijin export: piețe și căutare de parteneri, furnizarea de ajutor în ceea ce privește contactele comerciale, naționale și internaționale, suport în identificarea de parteneri; asistență IT și e-business; consultanță – dezvoltarea de noi produse și servicii; consultanță – obținere de finanțare; granturi și capital, contacte cu Business Angels, fonduri cu capital de risc.

Este obligatorie derularea de activități  prezentate la litera G care vizează  „Dezvoltarea și derularea de servicii necesare derulării ciclurilor de incubare/programelor de accelerare și activități legate de oferirea de servicii specifice incubatoarelor”. Cheltuielile corespondente acestor activități vor fi finanțate prin ajutor de minimis.

ATENȚIE!

În cazul în care în cadrul proiectului sunt incluse ca și costuri nerambursabile servicii specifice achiziționate (altele decât cele realizate cu personalul propriu), solicitantul/partenerii se obligă să nu perceapă comisioane/costuri de la entitățile juridice cărora le pune la dispoziție respectivele servicii prin orice fel de relație contractuală pe perioada de durabilitate a proiectului.

ATENȚIE!

Este obligatorie realizarea activităților de informare și publicitate aferente proiectului în conformitate cu Ghidul de Identitate Vizuală elaborat de MIPE și cu prevederile contractuale.

NOTĂ:

Dezvoltarea incubatoarelor de afaceri se va face având în vedere intervenții cu scopul maximizării suprafețelor spațiilor verzi, iar acestea vor fi realizate strict cu specii autohtone, din flora locală.

Activitățile eligibile și cheltuielile eligibile aferente acestora prevăzute la lit. A, B, C, D și E vor fi finanțate prin ajutor de stat regional pentru investiții.

Activitățile eligibile și cheltuielile eligibile la lit. F și G vor fi finanțate prin ajutor de minimis.

 

ATENȚIE!

Activitatea prevăzută la litera G este obligatoriu a fi realizată de către toți solicitanții care depun o Cerere de finanțare în cadrul prezentului apel. În cazul beneficiarilor care au solicitat ajutor de stat regional pentru construcția unui incubator de afaceri, aceștia se obligă ca în maxim 18 luni de la data semnării contractului de finanțare să demareze ciclul de incubare/program de accelerare obligatoriu a fi propus în cadrul proiectelor depuse pentru prezentul apel (activitățile aferente prevăzute la lit. G).

[1] “Demo day” este, în esență, o zi de prezentare în care companiile nou-înființate, care au finalizat un proces/ciclu/program de incubare/accelerare sunt invitate să-și prezinte proiectul/produsul/serviciul  investitorilor și să susțină un pitch de prezentare.

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 propune intervenții pentru dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare, inovare și digitalizare, creșterea performanței energetice a fondului existent de clădiri publice și rezidențiale, valorificarea spațiilor degradate de la nivelul orașelor, mobilitatea urbană sustenabilă, investiții  în rețeaua de drumuri județene și în infrastructura educațională, precum și acțiuni de valorificare a potențialului cultural, turistic și balnear.

În cadrul exercițiului financiar 2021-2027, pot obține finanțări autorități și instituții publice, mediul de afaceri, mediul academic și de cercetare și ONG-urile.

Programul Regional Nord-Vest beneficiază de o alocare totală de 1.437.252.471 euro.

 • Prioritatea 1 : O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice  –  valoare totală: 327.904.956 euro
 • Prioritatea 2 : O regiune cu localități smart  –  valoare totală: 60.332.872 euro
 • Prioritatea 3 : O regiune cu localități prietenoase cu mediul  –  valoare totală: 210.666.112 euro
 • Prioritatea 4 : O regiune cu mobilitate urbană multimodală sustenabilă  –  valoare totală: 305.155.751 euro
 • Prioritatea 5 : O regiune accesibilă  –  valoare totală: 184.978.708 euro
 • Prioritatea 6 : O regiune educată  –  valoare totală: 77.386.100 euro
 • Prioritatea 7 : O regiune atractivă  –  valoare totală: 210.363.134 euro
 • Asistență tehnică  –  valoare totală: 60.464.838  euro

Mai multe informații despre Programul Regional Nord-Vest pentru 2021-2027 sunt disponibile aici, iar programul poate fi consultat aici.

Articolul anterior
ERATĂ la CORRIGENDUM nr. 3 pentru Ghidul Solicitantului 131.A
Articolul următor
Corrigendum nr. 3 pentru Ghidurile Solicitantului 711 și 721
Meniu
Sari la conținut