Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), publică astăzi, 24 iulie 2023, un nou apel de proiecte din cadrul programului.

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), publică astăzi, 24 iulie 2023, Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte 714.A Regenerare urbană și securitatea spațiilor publice (Municipii reședință de județ).

Apelul de proiecte este necompetitiv, iar cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada: 21 august 2023, ora 10:00 – 20 februarie 2024, ora 10:00.

Descarcă – Ghidul Solicitantului PRNV/2023/714.A/1 –Regenerare urbană și securitatea spațiilor publice (Municipii reședință de județ).

Prin Obiectivul specific 5.1, acțiunea d) Regenerare urbană și securitatea spațiilor publice în cadrul PR NV 2021-2027 sunt sprijinite acele proiecte care vor contribui la creșterea atractivității spațiilor publice urbane care suferă de degradare și care necesită intervenții integrate de regenerare urbană, contribuind la îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor.

Măsurile de regenerare urbană sprijinite prin acest apel vor acorda prioritate cartierelor și comunităților defavorizate, conform evaluării nevoilor realizată în cadrul SIDU 2021-2027.

Activitățile eligibile propuse în cadrul cererilor de finanțare reprezintă obligații contractuale ce vor fi monitorizate pe parcursul implementării proiectului.

A. Reabilitarea integrată a spațiilor publice, inclusiv infrastructura tehnico-edilitară aferentă din următoarele zone: zone centrale; zone istorice; spații publice din interiorul ansamblurilor de locuințe colective, respectiv din cartierele de blocuri sau zonele cu locuințe de tip condominiu; din zona autogărilor și gărilor, din zone portuare situate în interiorul sau la limita localităților urbane; falezele, malurile și insulele râurilor și lacurilor din interiorul localităților urbane; din zonele rezidențiale periferice destructurate, din zonele de blocuri degradate și așezări informale din mediul urban. De asemenea, este sprijinită regenerarea unor spații publice neutilizate, pentru scopuri de agreement și de petrecere a timpului liber pentru comunitate.

Aceste intervenții privind reabilitarea integrată a spațiilor publice pot fi realizate indiferent dacă spațiile respective sunt în uz/abandonate/au altă destinație și vor fi puse la dispoziția utilizatorilor în mod transparent și nediscriminatoriu.

B. Investiții de reabilitare a anvelopelor clădirilor situate în piețele centrale/istorice, respectiv a ansamblului constructiv de închidere perimetrală a clădirii, compus din fațade și sistem de acoperire, inclusiv elementele exterioare funcționale și de plastică arhitecturală, după caz, cu minime intervenții de consolidare a acestora, dacă este cazul. În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 153/2011, sunt eligibile următoarele categorii de lucrări:

 • lucrări de consolidare, reparare/refacere a zidăriilor/pereților exteriori;
 • lucrări de reparare/refacere a finisajelor exterioare, precum tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje și altele asemenea;
 • lucrări de consolidare și/sau reparare/refacere a sistemului de acoperire;
 • lucrări de înlocuire, reparare/refacere a tâmplăriei exterioare și a elementelor exterioare funcționale, precum balcoane, logii, bovindouri, aticuri, cornișe și altele asemenea;

C. Construirea/modernizarea/reabilitarea și dotarea piețelor agroalimentare urbane care sunt integrate teritorial în cadrul spațiilor publice urbane ce necesită regenerare, conform SIDU 2021-2027. Acest tip de investiții respectă condițiile schemei de ajutor de stat elaborată în conformitate cu prevederile art. 56 – Ajutoarele pentru investiții în infrastructurile locale din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat.

D. Investiții pentru asigurarea securității spațiilor publice (ex: iluminatul corespunzător al spațiilor publice, sisteme de monitorizare video etc.), ca parte a proiectelor integrate de regenerare urbană. Sunt eligibile următoarele:

 • Construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea sistemelor de supraveghere video prin instalare de sisteme de supraveghere video a spațiilor amenajate prin proiect, sisteme de monitorizare trafic și dotarea dispeceratelor aferente, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 • Construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea sistemului de iluminat public în zona supusă intervenției prin proiect.

Activități eligibile conexe

 • reabilitarea/modernizarea străzilor urbane, partea carosabilă, incluzând și relocarea parcărilor

Cheltuielile din investiția de bază aferente activității reabilitarea/modernizarea străzilor urbane, partea carosabilă, definite conform OG 43/1997, care asigură accesul în zona supusă intervențiilor prin proiect, precum și relocarea parcărilor pot reprezenta maximum 15% din cheltuielile eligibile totale ale proiectului (dacă sunt singurele investiții conexe din proiect). Suprafața și lungimea părții carosabile reabilitate și modernizate nu poate depăși suprafața și lungimea părții carosabile inițiale din zona supusă intervențiilor prin proiect. De asemenea, numărul parcărilor relocate nu poate depăși numărul inițial al parcărilor din zona supusă intervențiilor prin proiect.

 • relocarea, modernizarea și extinderea rețelelor de utilități publice (apă, canalizare, electricitate, telefonie etc.) care sunt amplasate în corpul părții carosabile și a parcărilor obiect al investiției

Cheltuielile din investiția de bază aferente activității relocarea, modernizarea și extinderea rețelelor de utilități publice (apă, canalizare, electricitate, telefonie etc.) care sunt amplasate în corpul părtii carosabile și a parcărilor obiect al investiției pot reprezenta maximum 15% din cheltuielile eligibile totale ale proiectului (dacă sunt singurele investiții conexe din proiect).

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 propune intervenții pentru dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare, inovare și digitalizare, creșterea performanței energetice a fondului existent de clădiri publice și rezidențiale, valorificarea spațiilor degradate de la nivelul orașelor, mobilitatea urbană sustenabilă, investiții  în rețeaua de drumuri județene și în infrastructura educațională, precum și acțiuni de valorificare a potențialului cultural, turistic și balnear.

În cadrul exercițiului financiar 2021-2027, pot obține finanțări autorități și instituții publice, mediul de afaceri, mediul academic și de cercetare și ONG-urile.

Programul Regional Nord-Vest beneficiază de o alocare totală de 1.437.252.471 euro.

 • Prioritatea 1 : O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice  –  valoare totală: 327.904.956 euro
 • Prioritatea 2 : O regiune cu localități smart  –  valoare totală: 60.332.872 euro
 • Prioritatea 3 : O regiune cu localități prietenoase cu mediul  –  valoare totală: 210.666.112 euro
 • Prioritatea 4 : O regiune cu mobilitate urbană multimodală sustenabilă  –  valoare totală: 305.155.751 euro
 • Prioritatea 5 : O regiune accesibilă  –  valoare totală: 184.978.708 euro
 • Prioritatea 6 : O regiune educată  –  valoare totală: 77.386.100 euro
 • Prioritatea 7 : O regiune atractivă  –  valoare totală: 210.363.134 euro
 • Asistență tehnică  –  valoare totală: 60.464.838  euro

Mai multe informații despre Programul Regional Nord-Vest pentru 2021-2027 sunt disponibile aici, iar programul poate fi consultat aici.

Articolul anterior
”Sprijin pentru ADR Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management, pentru implementarea Programului Regional Nord-Vest în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, în perioada 2021-2023”, cod SMIS 161323
Articolul următor
Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), publică astăzi, 25 iulie 2023, în consultare publică, un nou ghid al solicitantului
Meniu
Sari la conținut